Navigace

Obsah

Březina

 


Kaple sv. Terezie z Lisieux 

Kaple sv. Terezie z Lisieux

Kaple sv. Terezie z Lisieux

 

 

 

   Kaple zřízena v roce 1936 Jiřím Sternbergem, zrušena 1950 totalitní mocí, obnovena 2000 Janem Jagerem. (r. č. 2438/4)

  Kamenem zděná stavba, neomítnutá, obdélného půdorysu s čtverhranou vížkou přistavenou k zadní stěně kaple. V bočních stěnách kaple pod 2 půlobloukem zaklenutých oknech s vestavěnými mřížemi. Vlastní vstup do kaple půlobloukem zaklenutý s vyzděnými klenáky, přístupný po 4 schodech. Vrata dřevěná s klasovitě uspořádanými prkny v dřevěném rámu a panty řešenými zdobným kováním. Střecha směrem ke vstupu valbová se zděným vikýřem sedlovitě zastřešeným s kulatým otvorem v čele. Střešní krytina - tašky a hřebenáče. Věž s vysokými, segmentem zaklenutými okénky zastřešena stanovou střechou krytou taškami.


 zpět


Kaplička v Březině


Kaplička v BřeziněKaplička v Březině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 zpět


 Pomník v Březině

 

Pomník v Březině


zpět


Slovanské hradiště Březina

 
Asi 1,5 km od obce Březiny na vrcholu v listnatém lese, vých. strana u koty 619. Má oválnou plošinu porostlou buky, protáhlou směrem východozáp. svažující se mírně k jihu. Je obehnáno rozvalenými kamennými valy, porušenými na jihozápad. a jihových. kudy prochází cesta. Chráněno srázy, zejména na sev. a záp. straně. Brána byla asi na vých. straně. Rozloha 1,44 ha.
Kultura staroslovanská /8., 9. stol./

  Jedno z nejstarších slovanských hradišť v západních Čechách. Vrcholová plošina kóty 619 je obklopena dnes valem z velkých kamenů. Ve valu viditelné relikty dvou bran jimiž prochází lesní cesta. V centrální části (v ose hradiště) při východním valu relikty obdélné zděné stavby 16 x 8 m. Rozloha hradiště 1,44 ha. Na západní straně upravena hr. Šternberkem na počátku 19. století vyhlídková plošina.
starší doba železná (halštatská kult.)
starší doba a střední doba hradištní
mladší doba hradištní

  Zhodnocení: Jedno z nejstarších slovanských hradišť na území středozápadních a západních Čech. Jediné slovanské hradiště na okrese Rokycany. Významný doklad pronikání slovanského obyvatelstva do neosídleného lesnatého území.
Stav: hradiště je dobře zachováno. Plocha nebyla dosud výrazněji narušena. Valy jsou minimálně poškozeny úpravou vyhlídky na počátku 19. století. V roce 1987 byla plocha hradiště, prorostlého listnatými stromy, narušena vývraty. Nutno zajistit u západočeských státních lesů citlivou těžbu bez použití mechanizace. Těžbu stromů je nutno provádět za dozoru archeologa (přibližování stromů).

 

zpět


Zámek Březina

Zámek Březina

  Zděná, omítaná, jednopatrová budova, složená ze středního širšího převýšeného obdélného traktu a přiléhajících nižších obdélných křídel. Vstupní průčelí: boční křídla hladká, členěná patrovou a korunní římsou o 6 okenních osách. Ve 4 ose vstupní pravoúhlý portál s kamenným ostěním a segmentovým nadsvětlíkem. Ústřední trakt o 9 okenních osách, členěn pásovou rustikou a zvýrazněn nepatrně vystupujícím risalitem v šíři 5 os. Okna pravoúhlá se štukovými rámy a rovnými římsami. Dva symetrické vstupní portály. Střechy valbové, kryté taškami. Zahradní průčelí členěno shodně. Pouze 1 osový portál a předložená terasa. Místnosti v přízemí i patře plochostropé. Ve středním traktu vestibul s nástupním 2x zalomeným dřevěným schodištěm. V bočních traktech komunikační točitá schodiště.

  Objekt ve své dnešní podobě z přelomu 18. a 19. stol. V interiéru podstatné zásahy průběhem 19. a 20. stol.
  Zhodnocení: Příklad venkovského feudálního sídla vhodně komponovaného do přírodního prostředí

Stav: Celkem udržován
 

zpět


Zřícenina hradu Salon


Zřícenina hradu SalonZřícenina hradu Salon

 

 

 

 

 

 

 

 

    Na jih od březinského zámku se tyčí v zámeckém parku zřícenina hradu Salon, kdysi střediska březinského panství. Hrad stojí nad vesnicí Březinou, poprvé připomínanou r. 1379, na skalnatém ostrohu, odděleném od ostatního návrší širokým příkopem. Skály na ostrohu jsou přitesány do stěn. Z hradních stavení zůstaly jen vysoké zdi jednopatrového paláce na nejvyšším místě hradu, stavěné z lomového kamene. Půdorys paláce tvoří obdélník s vysunutým a zaobleným jihovýchodním nárožím. Při něm se zachovalo jediné původní lomeně zaklenuté okno, které kdysi osvětlovalo šnekové schodiště. Hrad byl obýván do 17. stol.

zpět