Navigace

Obsah

Zakladatelská smlouva

I. Obecná ustanovení

Dobrovolný svazek měst a měst a obcí mikroregion Radnicko (dále jen svazek) byl založen podle § 49 a následujících zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení) na setkání zakladatelů - starostů měst a obcí za účelem společného postupu samosprávy v pzemí severního Rokycanska.

II. Název svazku, sídlo

Název svazku: Mikorregion Radnicko
Sádlo sdružení: Radnice, Náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

III. Předmět činnosti

1. Zastupování zájmů samosprávy v daném území
2. Zastupování zájmů samosprávy na úrovni orgánů státní správy, vyšších samosprávních celků - krajské samosprávy a podnikatelské sféry
3. Koordinace postupů při řešení problémů týkající se:
a) rozvoje samosprávy obcí daného území
b) hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
c) využití rozvojového potenciálu daného území
4. Koordinace aktivit vedoucích k začlenění Sdružení do SM ČR a jeho regionální struktury.
5. Spolupráce s významnými osobnostmi území - poslanci parlamentu, s členy zastupitelstva vyššího samosprávního celku se vztahem ke sdruženým obcím svazku.
6. Spolupráce s krajsým sdruženími obcí a Svazem měst a obcí ČR
7. Podpora vzniku ostatních svazků obcí včetně podpory sdílení zkušeností při dobrovolné spolupráci svazků měst a obcí pči řešení místních a lokálních opatření.
8. Společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR.
9. Propagace svazku obcí navenek
10. Ostatní činnosti směřující k rozvoji jednotlivých členských obcí svazku.

IV. Členové svazku

1. Zakládajícími členy svazku měst a obcí - mikroregionu Radnicko jsou:

a) města: Radnice

b) obce: 
Bezděkov 
Břasy
Březina
Bujesily
Čilá
Hlohovice
Hradiště
Chlum
Chomle
Kamenec
Kladruby
Lhotka u Radnic
Liblín
Mlečice
Němčovice
Podmokly
Přívětice
Radnice
Sebečice
Skomelno
Terešov
Újezd u Sv. Kříže
Vejvanov
Všenice
Zvíkovec

2. Vznik svazku je podmíněn schválením této zakladatelské smlouvy členskou základnou každého z výše uvedených subjektů.
3. Zánik členství může nastat těmito způsoby:
a) zánikem svazku jako právnické osoby
b) vystoupením ze svazku
c) vyloučením ze svazku
4. Vystoupení ze svazku je možné na základě písemného oznámení.
5. Členství subjektu ve svazku je ukončeno dnem doručení písemného oznámení výkonnému orgánu svazku. Zaplacený členský příspěvek propadá ve prospěch svazku.
6. Vyloučení může nastat jen v případě neplnění členských povinností.

V. Majetek svazku

1. Majetek svazku je tvořen:
a) majetkovými vklady členů
b) jinými vklady, které členové na svazek převedou ve smyslustanov
c) členskými příspěvky
2. Majetek svazku se může zvyšovat nebo snižovat v souladu se stanovami.

VI. Právní postavení svazku
1. Svazek je právnická osoba, jež odpovídá svým majetkem.
2. Svazek nybývá právní způsobilosti zápisem do registru u příslušného okresního úřadu (Okresní úřad Rokycany).
3. Svazek jedná v souladu se stanovami, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace svazku obcí do registru u příslušného okresího úřadu (Okresní úřad Rokycany).