Navigace

Obsah

Druhé, zrušené stanovy svazku obcí "Mikroregionu Radnicko"

Článek I.
Základní ustanovení

Svazek obcí ( dále jen "svazek" ) byl založen na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (Obecní zřízení).

Článek II.
Název svazku

Název svazku obcí: "Mikroregion Radnicko"

Svazek sdružuje obce a města:
Bezděkov
Břasy
Březina
Bujesily
Čilá
Hlohovice
Hradiště
Chlum
Kamenec
Kladruby
Lhotka u Radnic
Liblín
Mlečice
Němčovice
Podmokly
Přívětice
Radnice
Sebečice
Skomelno
Terešov
Újezd u Sv. Kříže
Vejvanov
Všenice
Zvíkovec

Článek III.
Sídlo svazku

Městský úřad Radnice, Náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice, okres Rokycany

Článek IV.
Předmět činnosti

Předmětem činnosti jsou zejména činnosti dle § 50 odst. 1 zákona 12/2000 Sb., o obcích a dále např.: společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a Evropské unie, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu, všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území a společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti.

Článek V.
Majetkové poměry - příjmy svazku obcí

1. Majetek svazku tvoří vstupní vklady členů, roční příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcií a aktivit svazku a výnosy z účasti svazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.
2. Majetek svazku je v podílovém spoluvlastnictví členů svazku. Výše podílu se odvozuje od počtu občanů obce k 1.1. kalendářního roku a výše zaplacených příspěvků.
3. S finančními prostředky svazku bude nakládáno na základě rozhodnutí orgánů svazku obcí, které s prostředky budou nakládat v souladu s těmito stanovami.
4. Výše každoročního členského příspěvku každé z členských obcí do svazku obcí je stanovena dle počtu občanů každé členské obce vždy k 1. lednu příslušného roku. Tato výše činí 2,50 Kč na jednoho obyvatele a jeden rok.
5. Členský příspěvek je splatný vždy do 31. března kalendářního roku, ve kterém je splatný.
6. Členské obce svazku mohou vnést do svazku další věci za účelem činnosti svazku.
7. Na případné ztrátě v hospodaření svazku se podílí členové svazku v poměru dle jednotlivých členských podílů podle odstavce 2 tohoto článku.
8. Dary darované svazku se stávají majetkem svazku.

Článek VI.
Vznik členství

1. Zakladatelské obce vstupují do svazku na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o vstupu do svazku obce. Členství obce ve svazku vzniká podepsáním zakladatelské smlouvy starostou obce. Další nově přijatá obec (která není zakládající obcí uvedenou v zakladatelské smlouvě) se stane právoplatným členem svazku obcí po schválení vstupu do svazku obcí zastupitelstvem obce a na základě rozhodnutí shromáždění starostů ke dni, který bude uveden v zápisu. Předpokladem přijetí je souhlas zastupitelstva se stanovami svazku.
2. Na činnosti svazku se mohou podílet v případě projevení zájmu i obce, které nechtějí být členy. Podmínkou je souhlasné stanovisko předsednictva, k němuž je zapotřebí nadpoloviční většina všech jeho hlasů.

Článek VII.
Zánik členství

1. Členství ve svazku obcí zaniká zánikem svazku jako právnické osoby, vystoupením ze svazku a vyloučením ze svazku v případě neplnění členských povinností (porušení ustanovení stanov - viz dále bod 3.) a to pouze rozhodnutím alespoň 2/3 většiny zástupců všech členů svazku na sněmu.
2. Členství lze ukončit dnem doručení písemného oznámení obce o vystoupení ze svazku (jehož součástí musí být i usnesení z jednání zastupitelstva, které vyslovilo souhlas s ukončením členství obce ve svazku) výkonnému orgánu svazku.
3. Vážnými důvody k vyloučení ze svazku se rozumí např. odcizení majetku svazku, poškození dobrého jména svazku, protiprávní jednání obce vůči svazku, neoprávněné zacházení s majetkem svazku bez vědomí jeho orgánů apod.
4. Obec, která ukončila členství ve svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy svazku za závazky svazku vzniklé v době jejího členství ve svazku.
5. Obec, jejíž členství ve svazku zaniklo, má právo na majetkové vypořádání postupem shodným s vypořádáním při zrušení svazku podle článku XIX. těchto stanov.
6. Obec není zbavena povinnosti zaplatit stanovený roční příspěvek v roce, kdy ukončila členství ve svazku.

Článek VIII.
Práva členů

1. Účastnit se a hlasovat prostřednictvím svého zvoleného zástupce na jednání shromáždění starostů. Každý člen svazku má na jednání nejvyššího orgánu jeden hlas.
2. Předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů svazku.
3. Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku své zájmy a záměry.
4. Být pravidelně informován o aktivitách a činnostech svazku a jejich výsledcích.
5. Navrhovat konkrétní činnosti a aktivity svazku.
6. Využívat všech služeb svazku.
7. Nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření svazku a přesvědčovat se o správě majetku svazku.
8. Účastnit se činnosti orgánů svazku.
9. Podílet se na majetkovém prospěchu svazku podle pravidel určených rozhodnutím nejvyššího orgánu svazku.
10. Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím shromáždění starostů.
11. Volit orgány svazku a být do těchto orgánů volen.

Článek IX.
Povinnosti členů

1. Důsledně dodržovat stanovy svazku a rozhodnutí nejvyššího orgánu svazku, hájit zájmy a dobré jméno svazku, plnit přijaté úkoly.
2. Platit členské příspěvky v určené výši a termínech dle ustanovení shromáždění starostů.
3. Účastnit se jednání (zasedání) shromáždění starostů.
4. Nakládat s majetkem svazku podle rozhodnutí nejvyššího orgánu svazku, chránit jej a přispívat k jeho rozmnožování.
5. Koordinovat zájmy a cíle své obce (člena svazku) se zájmy a záměry svazku.
6. Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku.
7. Propagovat svazek jak mezi občany členských obcí, tak i u ostatních obcí (svazků), orgánů státní správy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů a ostatních institucí včetně zahraničních.
8. Zabezpečit plnění dalších úkolů vyplývajících z usnesení nejvyššího orgánu svazku.
9. Povinnosti členských obcí svazků mnohou být u jednotlivých činností a aktivit svazku dále upraveny rozhodnutím shromáždění starostů.

Článek X.
Vztahy členů a Svazku

1. Vzájemné vztahy členských obcí a svazku mající charakter prodeje a koupě, zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu apod., se vždy upravují písemnými smlouvami na základě příslušných právních norem.
2. Je-li členská obec vůči svazku nebo svazek vůči členské obci v prodlení s úhradou peněžitého závazku, má věřitel právo na úrok z prodlení podle právní úpravy.

Článek XI.
Orgány svazku

Orgány svazku jsou: Shromáždění starostů (sněm), předsednictvo, předseda svazku, místopředseda svazku, pečovatel a kontrolní komise.

Článek XII.
Nejvyšší orgán svazku

1. Nejvyšším orgánem svazku je shromáždění starostů (dále jen sněm). Tvoří jej starostové jednotlivých členských obcí svazku.
2. Sněm je svoláván minimálně 2x ročně, svolává ho a zároveň řídí jeho jednání předseda výkonného orgánu. Svolává ho minimálně 14 dnů před termínem konání na návrh předsednictva.
3. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů z řad členských obcí. V odůvodněných případech mohou členy sněmu na jednání sněmu zastupovat místostarostové obcí nebo na základě plné moci jiní zástupci z řad orgánů samosprávy členské obce.
4. Sněm rozhoduje většinou hlasů všech přítomných členů, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.
5. Ze sněmu se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání sněmu, prezenční listinu, program sněmu, přijatá rozhodnutí, uvedení případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu, námitky členů. Každý člen sněmu má právo na jeden výtisk zápisu.
6. Sněm si může vyhradit rozhodnutí v jakékoli otázce, týkající se činnosti svazku.
7. Podrobnosti svého jednání upraví sněm svým jednacím řádem.
8. Jednání sněmu jsou veřejná a pozvánka na ně je vyvěšena na veřejně přístupných místech v členských obcích svazku minimálně 7 dní před termínem jeho konání.
9. Předseda svazku odpovídá za archivaci zápisů po celou dobu existence svazku a po jeho zániku podle platných právních předpisů.
10. Působnost sněmu:
a) přijímá, mění a doplňuje stanovy
b) přijímá nové členy svazku
c) vylučuje členy svazku
d) rozhoduje o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků, příp. změně jejich výše, času a způsobu úhrady
e) volí, jmenuje a odvolává členy předsednictva, včetně předsedy a místopředsedy a kontroluje jejich činnost
f) projednává a schvaluje roční rozpočet svazku a roční závěrečný účet svazku a rozhoduje o použití volných finančních prostředků
g) rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku svazku obcí, rovněž tak o majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciuje tyto zápisy a kontroluje jejich stav
h) schvaluje jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich
i) rozhoduje o účasti svazku v jiných subjektech
j) schvaluje případnou formu a výši odměn osobám, pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací
k) rozhoduje o zrušení svazku.

11. Při rozhodování podle bodu 10. písm. a-f), i) a k) je nutný souhlas 2/3 většiny všech členů svazku. Výčet působnosti sněmu podle bodu 10., tento orgán neomezuje v rozhodování o dalších záležitostech, pokud se tak stane se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů svazku.

Článek XIII.
Výkonný orgán svazku

1. Výkonný orgán svazku - předsednictvo svazku (dále jen "předsednictvo"), je složen ze 7 členů - předsedy svazku, místopředsedy a 5 dalších členů. Těchto pět členů je voleno sněmem ze zástupců členských obcí na dobu 4 let. Volba předsedy a místopředsedy a jejich činnost je upravena v samostatných článcích stanov.
2. V čele předsednictva je předseda svazku.
3. Člen předsednictva nesmí být zároveň členem dozorčího orgánu svazku.
4. Jednání předsednictva jsou neveřejná a řídí se jednacím řádem předsednictva, který schvaluje sněm.
5. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina jeho členů. 
6. Předsednictvo rozhodnuje většinou hlasů všech jeho členů.
7. Předsednictvo zajišťuje, vede a řídí činnost svazku obcí v době mezi jednáními sněmu.
8. Předsednictvo informuje svazek o své činnosti na každém zasedání sněmu.
9. Předsednictvo jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou nejméně 4 x ročně.
10. Předsednictvo má v působnosti zejména:
a) svolává sněm dle potřeb, nejméně 2x ročně
b) zajišťuje plnění úkolů stanovených sněmem
c) zajišťuje materiály pro jednání sněmu, navrhuje program těchto jednání a plán práce
d) předkládá sněmu návrhy, postupy, zprávy o jednání s členskými obcemi v jednotlivých oblastech dotýkajících se zájmu obcí
e) provádí analýzu získaných poznatků, zpracovává podněty a podává sněmu návrhy na opatření
f) dává úkoly pečovateli a kontroluje jeho činnost
g) požádá-li alespoň 1/3 řádných členů svazku o svolání jednání sněmu, je předsednictvo povinno svolat mimořádné zasedání sněmu a to v termínu do 30 dnů od doručení písemné žádosti podepsané 1/3 řádných členů svazku
h) podává informace členům svazku a veřejnosti o činnosti svazku
ch) zřizuje výbory, komise a ostatní poradní a pracovní orgány svazku

Článek XIV.
Předseda svazku

1. Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromážděními starostů a jedná navenek jeho jménem.
2. Předsedu svazku volí shromáždění starostů 2/3 většinou všech hlasů z členů sněmu na dobu čtyř let. Tento orgán jej také odvolává, přičemž k odvolání předsedy je zapotřebí 2/3 většiny všech hlasů.
3. Do věcné působnosti předsedy svazku patří:
a) svolávat shromáždění starostů a předsednictva a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jejich průběh
b) řídit a kontrolovat práci místopředsedy a předsednictva, v jehož je čele
c) jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek
d) zajišťovat vedení účetnictví svazku
e) zajišťovat archivaci písemností svazku
f) předkládat shromáždění starostů roční rozpočet svazku a roční účetní závěrku a průběžně informovat o provedených opatřeních v souvislosti s předmětem činnosti svazku, zejména o uzavřených právních vztazích s třetími osobami
g) organizovat práce při zrušení a zániku svazku
4. Při podepisování za svazek připojí předseda svazku své jméno vedle napsaného nebo vytištěného názvu svazku, resp. razítka svazku.

Článek XV.
Místopředseda svazku

1. Místopředseda plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě pověření předsedy svazku.
2. Místopředsedu volí shromáždění starostů 2/3 většinou všech hlasů z členů sněmu na dobu čtyř let. Tento orgán jej odvolává také 2/3 většinou všech hlasů z členů sněmu.
3. Funkci místopředsedy může vykonávat jen starosta členské obce.
4. Pro činnost a kompetence místopředsedy platí obdobně ustanovení článku XV. těchto stanov.
5. Místopředseda jedná obdobně jako předseda a to na základě jeho pověření nebo v jeho nepřítomnosti.

Článek XVI.
Dozorčí orgán svazku

1. Dozorčím orgánem svazku je kontrolní komise (dále jen "komise")
2. Kontrolní komisi tvoří tři zástupci členských obcí svazku, které na dobu 4 let volí do této funkce shromáždění starostů. Tento orgán je také odvolává. 
3. Jednání komise jsou neveřejná.
4. Kontrolní komise sleduje a kontroluje práci předsedy a místopředsedy a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se stanovami svazku. Z tohoto titulu má kontrolní komise právo nahlížet do všech písemností svazku a účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena shromáždění starostů. 
5. Do působnosti komise dále patří:
a) provádět kontrolu hospodaření svazku nejméně 1x ročně při roční uzávěrce případně nezávislého auditu
b) o kontrole hospodaření svazku podává písemnou zprávu vždy při nejbližším zasedání sněmu
c) členové komise mají právo účastnit se zasedání předsednictva s hlasem poradním
d) dohlížet na zákonnost činnosti svazku, dodržování stanov a na hospodaření svazku
6. Zprávy o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky předkládá komise zástupcům jednotlivých obcí na shromáždění starostů, kteří ho předkládají svým jednotlivým zastupitelstvům.

Článek XVII.
Pečovatel

1. Pečovatel je výkonný prvek zabezpečující realizaci schválených rozvojových aktivit a současně působí jako odborný prvek v rozhodování o vhodných aktivitách a rozvojových směrech.
2. Úkoly, které plní pečovatel, mohou vycházet ze shromáždění starostů nebo jednání předsednictva, které ho zároveň kontroluje.
3. Náplň práce pečovatele je především:
a) seznámení s existujícími projekty
b) organizačně zajišťovat jejich naplňování
c) sledovat možnosti financování rozvoje mikroregionu a zajišťovat prostředky na konkrétní projekty
d) zúčastňovat se jednání výkonných orgánů a společných jednání svazku
e) plnit úkoly vyplývající z jednání
f) doporučovat vhodné rozvojové opatření a aktivity
4. Funkce pečovatele je placenou funkcí.
5. Jménem svazku jedná a podepisuje se pouze v případě písemného pověření předsedou. Z jeho činnosti nesmějí bez písemného pověření vyplynout žádné právní závazky pro svazek.

Článek XVIII.
Změna stanov

1. Každý člen svazku může předložit návrh na změnu stanov svazku. O změně rozhoduje na svém jednání sněm. K přijetí usnesení o změně či doplnění stanov svazku je třeba souhlasu 2/3 většiny všech členů shromáždění starostů. 
2. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé dodatky ke stanovám se pořadově číslují a tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci dodatků ke stanovám a jejich rozeslání členských obcím je odpovědný předseda svazku.
3. Po změně nebo doplnění stanov předá předseda svazku do 15 kalendářních dnů od schválení dodatku jedno vyhotovení Okresnímu úřadu v Rokycanech. 
4. Do 30 kalendářních dnů od data schválení dodatku ke stanovám doručí předseda svazku po jednom vyhotovení všem členům svazku.

Článek XIX.
Zrušení a zánik svazku

1. Svazek se zrušuje rozhodnutím shromáždění starostů, k němuž je potřeba souhlasu 2/3 všech jeho členů a to dnem uvedeným v rozhodnutí, nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato.
2. Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky svazku přejít na právního nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda svazku žádost k Okresnímu úřadu v Rokycanech o výmaz svazku z registrace. 
3. Při zrušení s likvidací rozhodne shromáždění starostů o určení likvidátora. Svazek vytvoří nezbytné podmínky pro jeho činnost.
4. Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů svazku a zbývající majetek rozdělí mezi členy svazku v poměru podle výše zaplacených příspěvků. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu shromáždění starostů. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži svazku. Na základě shromážděním schválené zprávy likvidátora, podá tento návrh na výmaz svazku z registrace u Okresního úřadu v Rokycanech.
5. Svazek zaniká dnem výmazu z registrace u Okresního soudu v Rokycanech.

Článek XX.
Správa finančních prostředků

1. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn předseda, místopředsedové a další písemně pověřené osoby.
2. K bezhotovostnímu styku se stranami zřizuje svazek běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy a místopředsedy.
3. Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda svazku.
4. Pokud jde o finanční prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. podle zákona o rozpočtových pravidlech apod.) vede o nich svazek samostatný účet, k němuž zřizuje podpisové právo pověřených osob.

Článek XXI.
Účetnictví

1. Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvým účetním obdobím je část roku ode dne zápisu svazku do registru Okresního úřadu v Rokycanech do 31.12. t.r., posledním účetním obdobím je část roku od 1.1 do data výmazu svazku z registru Okresního úřadu v Rokycanech.
2. Za účetnictví svazku odpovídá předseda, který je oprávněn zadat jeho vedení na náklady svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku.
3. Součástí účetnictví podle odstavce 1 tohoto článku je též inventarizace majetku a závazků svazku, účetní závěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.
4. Při zániku svazku v průběhu účetního období je předseda odpovědný za provedení mimořádné účetní závěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků svazku.
5. Hospodaření svazku se řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Článek XXII.
Daňová agenda

1. Za agendu daně z příjmu svazku a za případné další daňové agendy, související s činností svazku, odpovídá předseda svazku. Ten také podepisuje veškerá daňová přiznání a daňové písemnosti.
2. Zpracování přiznání k dani z příjmu (nebo jiných daňových agend) může předseda zadat na náklady svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku.

Článek XXIII.
Přechodná ustanovení

1. Předsedovi svazku, jako statutárnímu zástupci svazku, se ukládá předat jedno vyhotovení těchto zcela novelizovaných stanov, jako nezbytné současti zakládací smlouvy spolu s touto smlouvou schválenou zastupitelstvy všech členských obcí svazku a podepsanou statutárními zástupci členských obcí svazku do 15 kalendářních dnů od podpisu zakládací smlouvy zástupcům místně příslušného okresního úřadu (referátu vnitřních věcí) jako písemnost související s transformací svazku podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
2. Tyto stanovy jsou součástí zakládací smlouvy svazku obcí Mikroregionu Radnicko.

Článek XXIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy se vydávají v jednom výtisku pro každou z členských obcí, přičemž předseda a místopředseda svazku obdrží rovněž po jednom výtisku. Jeden výtisk stanov bude doručen Okresnímu úřadu v Rokycanech.
2. Tyto stanovy podepisují starostové členských obcí a svůj podpis doplňují úředním kulatým razítkem obce. Před podpisem starostové obcí doloží souhlas zastupitelstva příslušné obce se členstvím ve svazku formou výpisu z usnesení obecního zastupitelstva.
3. Na základě těchto stanov a zakladatelské smlouvy se dosavadní sdružení obcí "Mikroregion radnicko", založené v souladu s Občanským zákoníkem transformuje na dobrovolný svazek obcí "Mikroregion Radnicko", v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Datum schválení stanov: 4. prosince 2001
Za správnost přepisu: Karel Ferschmann