Navigace

Obsah

Mže vs. Berounka

3Ještě v letech šedesátých byl pro řeku Berounku užíván v dolním toku pod Plzní název Mže. Změna názvu a jeho historický základ je sporný. Z historie je o názvu známo: Dle Kroniky Kosmovy je původní správný název Mže. Uvádí ji po celém toku pod názvy "Mse", "Msa" nebo "Misa". V Gerlachově kronice z počátku 12. století se o řece vyskytuje mnoho záznamů, žádný však neuvádí, že by řeka Mže měla ještě jakýkoliv jiný název. První, kdo uvádí název řeky Berounka je plzeňský kronikář J. Taner, který za "Berounku" považuje tok Mže za městem Beroun až do soutoku s Vltavou. Název řeky Berounce byl patrně dán podle města Beroun, coby řece, která do Berouna teče.
Řeka měla ještě jedno přechodné jméno. Watta. Příčina vzniku tohoto jména není jasná, název snad vychází z němčiny.
Některé novější zdroje nemají rovněž v pojmenování řeky příliš jasno. Příruční slovník naučný, vydaný ČSAV roku 1962, uvádí: "Berounka, 246,8km dlouhý, největší přítok Vltavy. Pramení v Českém lese u Tachova, horní tok má až po Plzeň má název Mže" Jiný zdroj z roku 1969 naproti tomu uvádí, že "Berounka je název řeky Mže v jejím dolním toku.".
Nyní je vše ujasněno tak, že za Berounku považujeme tok od soutoku Radbuzy a Mže u městského stadionu až po její vtok do řeky Vltavy u Prahy. Není to tolik významný fakt, nicméně pro další části této práce je nutné si ujasnit co lze a co nelze považovat za oblasti při řece Berounce.

Vít Malkus

Králowstwí České staticky-polohopisně popsané, I. Díl. Kraj Plzenský. W Praze 1845.

"Hlawní řeka tohoto okrlšku jest Míza, jenž od západu z panstwí Křimického sem popotýká, we wýchodním namíření sewerní straně města teče, na to sewerowýchodní namíření beře, nedaleko od města s Radbuzau se stýká a pak k sewerowýchodní straně až k sw. Jiří běží. Zde pojímá Bradawu, teče sewerowýchodosewerowýchodně až k Bukowci, napotom wýchodně a pak zase sewerně-sewerowýchodně až k austí Klabawy. Odtud se Černau wodau, někdy Beraunkau jmenuje, a opauští dále k seweru praudíc okrlšek Plzeňský."

Kniha je k dohledání v Archivu města Plzně, sign. I 181 

www.nemcovice.cz

V současné době diskutuje (díky zastupitelům Města Plzně) laická i odborná veřejnost o otázce, zda má být přejmenována řeka Berounka zpět na její historický název Mže. Zapátrali jsme proto v našem archivu a podívali se, co o této řece píše ve své učebnici zeměpisu pro němčovickou školu pan řidící učitel Josef Hylák.

V učebnici Zeměpisu Josef Hylák píše doslova: "Prameny Mže jsou nad Tachovem. Pak vine se řeka oklikami východním směrem k Plzni, kdež přibírá Radbuzu s Úhlavou a Úslavou. Pod Chrástem ústí do Mže Klabavka, pod Planou Třemošná, nad Liblínem Střela, nad Křivoklátem Rakovnický potok, u Berouna Litavka. Dolnímu toku Mže říkají též Berounka." Název Berounka se od 70.let 19.století, kdy Hylák učebnici sepsal, rozšířil na celou řeku. Osobně však nevím, zda by bylo rozumné vracet se v dnešní době, zpět ke starému názvu, když název Berounka je již léta silně vžitým pojmem hlavně mezi vodáky a turisty.

www.nemcovice.cz