Navigace

Obsah

První, zrušené stanovy svazku obcí "Mikroregionu Radnicko"

Článek I.
Základní ustanovení

Svazek obcí ( dále jen "svazek" ) byl založen na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (Obecní zřízení).

Článek II.
Název svazku

Název svazku obcí: "Mikroregion Radnicko"

Svazek sdružuje obce a města:
Bezděkov
Břasy
Březina
Bujesily
Čilá
Hlohovice
Hradiště
Chlum
Kamenec
Kladruby
Lhotka u Radnic
Liblín
Mlečice
Němčovice
Podmokly
Přívětice
Radnice
Sebečice
Skomelno
Terešov
Újezd u Sv. Kříže
Vejvanov
Všenice
Zvíkovec

Článek III.
Sídlo svazku

Městský úřad Radnice, Náměstí Kašpara Šternberka 363, 388 28 Radnice, okres Rokycany

Článek IV.
Předmět činnosti

Předmětem činnosti jsou zejména činnosti dle § 50 odst. 1 zákona 128 / 2000 Sb. , o obcích a dále např.: společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politky ČR, propagace regionu a významem kadou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu.

Článek V.
Majetkové poměry - příjmy svazku obcí

1. Majetek svazku vzniká vložením členských podílů členů Svazku a jeho další hospodářskou činností, které zůstávají v majetku každé členské obce svazku a budou převedeny na svazek obcí. S těmito prostředky bude nakládáno na základě rozhodnutí orgánů svazku obcí, které s prostředky budou nakládat v souladu s těmito stanovami.
2. Výše každoročního členského podílu (příspěvku) každé z členských obcí do svazku obcí je stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce vždy k 1. lednu příslušného roku. Tato výše činí 2,50 Kč na jednoho obyvatele a jeden rok.
3. Členský podíl (příspěvek) je splatný vždy do konce 1. čtvrtletí, tedy do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém je členský poplatek splatný.
4. Příjmy svazku obcí tvoří finanční prostředky, nepeněžité finanční prostředky, nemovitosti.
5. Členské obce svazku mohou vnést do svazku další věci za účelem činnosti svazku. 
6. Na případné ztrátě v hospodaření svazku se podílí členové svazku v poměru dle jednotlivých členských podílů (členských příspěvků).
7. Dary darované svazku se stávají majetkem svazku.

Článek VI.
Vznik členství

1. Zakladatelské obce vstupují do svazku na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o vstupu do svazku obce. Členství obce ve svazku vzniká podepsáním zakladatelské smlouvy starostou obce. Další nově přijatá obec (která není zakládající obcí uvedenou v zakladatelské smlouvě) se stane právoplatným členem svazku obcí po schválení vstupu do svazku obcí zastupitelstvem obce a podepsáním dodatku zakladatelské smlouvy právnickou osobou nově přistoupivší obce (starosta obce). 
2. O členství ve svazku mohou písemně požádat i obce, které nechtějí být členskými obcemi svazku. Mají postavení přidružených obcí s hlasem poradním při jednání orgánů svazku (tedy bez právoplatného hlasovacího práva v orgánech svazku obcí). Jejich členství vznikne na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu svazku obcí, podpisem stanov svazku starostou obce a složením vstupního vkladu.

Článek VII.
Zánik členství

1. Členství ve svazku obcí zaniká písemnou výpovědí členské obce, neuhrazením členských příspěvků do 12 kalendářních měsíců od data jejich splatnosti a vyloučením ze svazku na základě vážných důvodů (porušením ustanovení stanov - viz. dále bod 3.), a to pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech členů nejvyššího orgánu svazku.
2. Členství lze ukončit k 31. 12. daného roku, v němž je svazeku doručena písemná žádost o ukončení členství. Tuto žádost je povinen člen svazku doručit výkonnému orgánu svazku v minimální časové lhůtě 3. měsíce před koncem roku, ve kterém chce ukončit členství. Písemná žádost musí obsahovat usnesení z jednání zastupitelstva, které vyslovilo souhlas s ukončením členství obce ve Svazku.
3. Vážnými důvody k ukončení členství se rozumí např. zcizení majetku Svazku, poškození dobrého jména Svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy Svazku za závazky Svazku vzniklými v době jejího členství ve Svazku.
4. Obec, která ukončila členství ve Svazku, Odpovídá i nadále spolu s ostatními členy Svazku za závazky Svazku vzniklými v době jejího členství ve Svazku.
5. Odstupující člen Svazku má právo na majetkové vypořádání postupem shodným s vypodářáním při zrušení Svazku podle článku XVII. těchto stanov.

Článek VIII.
Přidružení členové svazku

1. Přidružený člen Svazku má statut pozorovatele. Náleží mu právo úřastnit se jednání nejvyššího orgánu svazku s hlasem poradním.
2. O případných majetkových či finančních vkladech vložených do Svazku ze strany přidružené obce rozhoduje nejvyšší orgán svazku.
3. Přidružené obci nepřísluší práva členů Svazku.

Článek IX.
Práva členů

1. Účasnit se a hlasovat prostřednictvím svého zvoleného zástupce (v případě neúřasti zvoleného zástupce obce může tento zplnomocnit pro jednání nejvyššího orgánu svazku jiného zástupce obce z řad samosprávného orgánu obce) jednání nejvyššího orgánu svazku. Každý člen svazku má na jednání nejvyššího orgánu jeden hlas.
2. Předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů svazku.
3. Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku své zájmy a záměry.
4. Být pravidelně informován o aktivitách a činnostech svazku a jejich výsledcích. 
5. Navrhovat konkrétní činnosti a aktivity svazku. 
6. Využívat všech služeb svazku.
7. Nahlížet do materiálů týkající ce hospodaření svazku a přesvědčovat se o správě majetku svazku.
8. Účasnit se činnosti orgánů svazku.
9. Podílet se na majetkovém prospěchu svazku podle pravidel určených rozhodnutím nejvyššího orgánu svazku. 
10. Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím nejvyššího orgánu svazku.

Článek X.
Povinnosti členů

1. Důsledně dodržovat stanovy Svazku a rozhodnutí nejvyššího orgánu svazku, hájit zájmy a dobré jméno svazku, plnit přijaté úkoly.
2. Platit členské poplatky (příspěvky) v určené výši a termínech dle ustanovení nejvyššího orgánu svazku.
3. Účasnit se jednání (zasedání) nejvyšího orgánu svazku.
4. Nakládat s majetkem svazku podle rozhodnutí nejvyššího orgánu svazku, chránit jej a přispívat k jeho rozmnožování.
5. Koordinovat zájmy a cíle své obce (člena svazku) se zájmy a záměry svazku.
6. Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku.
7. Propagovat svazek jak mezi občany členských obcí, tak i u ostatních obcí (svazků), orgánů státní správy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů a ostatních institucí včetně zahraničních.
8. Zabezpečit plnění dalších úkolů vyplívajících z usnesení nejvyššího orgánu svazku.
9. Povinnosti členských obcí svazků mnohou být u jednotlivých činností a aktivit svazku dále upraveny rozhodnutím nejvyššího orgánu.

Článek XI.
Vztahy členů a Svazku

1. Vzájemné vztahy členských obcí a Svazku mající charakter prodeje a koupě, zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpujčky, pronájmu apod. se vždy upravují písemnými smlouvami na základě příslušných právních norem.

Článek XII.
Orgány svazku

1. Nejvyšší orgán svazku - Shromáždění zástupců starostů (SZS)
2. Výkonný orgán svazku - Výkonná rada (VR)
3. Dozorčí orgán svazku - Dozorčí rada (DR)

Článek XIII.
Nejvyšší orgán svazku

1. Nejvyšší - vrcholným orgánem svazku je Shromáždění zástupců starostů (dále jen SZS). Je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří jej výlučně starostové jednotlivých členských obcí svazku.
2. SZS je svoláván minimálně 2x ročně, svolává ho a zárověň řídí jeho jednání předseda výkonného orgánu. Svolává ho minimálně 10 dnů před termínem konání na návrh výkonného orgánu.
3. SZS je usnesení schopné, je-li přítomná nadpolovoční většina jeho členů z řad členských obcí. V odůvodněných případech mohou volené členy SZS na jednání SZS zastupovat na základě plné moci jejich zástupci z řad orgánů samosprávy členské obce (místostarosta členské obce).
4. SZS rozhoduje většinou hlasů na základě usnesení všech svých členů (popř. jejich pověřených zástupců), pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.
5. Přijetí nového člena, vyloučení člena ze svazku, změna a doplnění stanov, určení vstupního vkladu a ročního členského příspěvku, schválení roční úřetní uzávěrky a rozpočtu, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení svazku jsou akty, které vyžadují souhlas dvou třetin všech člen. SZS.
6. Ze SZS se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání SZS, prezenční listinu, program SZS, přijatá rozhodnutí, uvedení případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu, námitky členů. Každý člen SZS má právo najeden výtisk zápisu ze Shromáždění.
7. SZS si může vyhradit rozhodnutí v jakékoli otázce, týkající se činnosti svazku. 
8. Podrobnosti svého jednání upraví SZS svým jednacím řádem.
9. Jednání SZS jsou veřejná a pozvánka na ně je vyvěšena na veřejně přístupných místech v členských obcích svazku minimálně 7 dní před termínem jeho konání. 
10 Působnost SZS
- přijímá, mění a doplňuje stanovy
- přijímá nové členy Svazku
- vylučuje členy Svazku
- rozhoduje o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků
- volí, jmenuje a odvolává členy výkonného orgánu svazku včetně jejich předsedů a zástupců předsedy a kontroluje jejich činnost
- projednává a schvaluje roční rozpočet svazku a roční závěrečný účet svazku a rozhoduje o použití volných finančních prostředků.
- rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku svazku obcí, rovněž tak o majetku podléhajícímu zípisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciuje tyto zápisy a kontroluje jejich stav.
- schvaluje jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčasttřetích osob na nich.
- rozhoduje o účasti Svazku v jiných subjektech
- schvaluje případnou formu a výši odměn osobám, pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací.
- rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku.

Článek XIV.
Výkonný orgán svazku

1. Výkonný orgán svazku ( díle je "VOS" ) je složen ze 7 členů SZS - fyzických osob členů volených SZS.
2. Předsedu, místopředsedu(y) VOS a jeho členy volí SZS.
3. Člen VOS nesmí být zároveň členem dozorčího orgánu svazku.
4. Předseda VOS v případě své nepřítomnosti pověří místopředsedu VOS zastupováním zejména vedením jednání VOS.
5. Jednání VOS jsou neveřejná a řídí se jednacím řádem VOS, který schvaluje SZS. 
6. VOS rozhoduje na základě usnesení. Pro přijetí usnesení VOS je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny jeho přítomných členů.
7. VOS vede a řídí svazek obcí v době mezi jednáními SZS 
8. VOS informuje svazek o své činnosti na každém zasedání SZS
9. VOS má v působnosti:
- vedení účetnictví, evidence a archivace veškeré písemné dokumentace svazku.
- svolává SZS dle potřeb, nejméně 2x ročně
- požádá-li alespoň 1/3 řádných členů svazku o svolání jednání SZS, je VOS povinna svolat mimořídné zasedání SZS, a to v termínu do 30 dnů od doručení písemné žádosti podepsané 1/3 řádných členů svazku.
- připravuje podklady pro jednání SZS.
- podává informace členům svazku a veřejnosti o činnosti svazku
- statutárním zástupcem svazku je předseda VOS (v době jeho nepřítomnosti pa místopředseda VOS ), který je oprávněn podepisovat právní akty na základě usnesení VOS (SZS)
- zřízení výborů, komisí a ostatních poradních a pracovních orgánů svazku
- zpracování odborných návrhů a doporučení 
- zajištění plnění usnesení SZS.

Článek XV.
Dozorčí orgán svazku

1. Dozorčí orgán svazku (dále jen DOS) má 3 členy.
2. V čele DOS je jeho předseda, který je volen SZS, stejně tak jako ostatní členové DOS.
3. Člen DOS nesmí být zároveň členem výkonné rady.
4. jednání DOS jsou neveřejná
5. Jednání DOS patří:
- provádět kontrolu hospodaření svazku nejméně 1x ročně při roční uzávěrce případně nezávislého auditu
- o kontrolew hospodaření svazku podává písemnou zprávu vždy při nejbližším zasedání SZS
- předseda a členové DOS mají právo účastnit se zasedání VOS s hlasem poradním
- dohlížet na zákonnost činnosti svazku, dodržování stanov a na hospodaření svazku
6. Zprávy o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky předkládá DOS zástupcům jednotlivých obcí v SZS, kteří ho předkládají svým jednotlyvým zastupitelstvům.

Článek XVI.
Kontrolní pravomoc členských obcí svazku

1. Nadáním pravomocím kontroly hospodaření svazku obcí a rovněž tak dodržováním stanov svazku a ostatních interních předpisů svazku jakož i kontrolou dodržování zákonnosti při činnosti svazku mají jednotlivá zastupitelstva členských obcí svazku prostřednictvím svého zástupce - člena nejvyššího orgánu svazku za obec na základě písemné žádosti zastupitelstva obce o provedení kontrolní činnosti svazku obce.

Článek XVII.
Změna stanov

1. Každá člen svazku (řádný člen SZS) může předložit návrh na změnu stanov svazku. O změně rozhoduje na svém jednání SZS. K přijetí usnesení o změně či doplnění stanov svazku je třeba souhlasu 2/3 většiny všech členů SZS.

Článek XVIII.
Zánik svazku

1. Svazek obcí zaniká usnesením SZS k němuž je potřeba 2/3 všech členů SZS.
2. Likvidační zůstatek (shodek) bude rozdělen mezi členy svazku podle podílu majetku každé obce do svazku vloženého.
3. Likvidátor bude ustanoven v souladu s obchodním zákoníkem.

Článek XIX.
Přechodná ustanovení

1. Předsedovi VOS, jako statutárnímu zástupci svazku se ukládá předat jedno vyhotovení těchto stanov, jako nezbytné současti zakldácí smlouvy spolu s touto smlouvou schválenou zastupitelstvy všech členských obcí svazku a podepsanou statutárními zástupci členských obcí svazku do 15 kalendářních dnů od podpisu zakládací smlouvy zástupcům místně příslušného okresního úřadu (referátu vnitřních věcí) jako písemnost související s registraci Svazku podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
2. Tyto stanovy jsou součástí zakládací smlouvy svazku obcí - Mikroregionu Radnicko.

Článek XX.
Závěrečná ustanovení

1. Volební období volených orgánů svazku je totožné s volebním období zastupitelstev obcí a končí nejdéle 6 měsíců po řádných komunálních volbách. 
2. Tyto stanovy se vydávají ve 24 výtiscích s platností originálů.
3. Stanovy podepisují starostové členských obcí (jako zástupci SZS) a svůj podpis doplňují úředním kulatým razítkem obce.
4. Stanovy, jako součást zakládací smlouvy, stejně tak jako zakládací smlouva nabývají platnosti schválením textu zakládací smlouvy a stanov samotných zastupitelstev všech členckých obcí svazku, účinnost pak dnem registrace zakládací smlouvy včetně stanov samotných u místně příslušného okresního úřadu.