Navigace

Obsah

 

Stanovy Mikroregionu Radnicko

Článek I.

Základní  ustanovení

Dobrovolný svazek obcí ( dále jen "svazek" ) byl založen na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (Obecní zřízení).

Článek II.

Název Svazku

Název Svazku: "Mikroregion Radnicko"

Svazek sdružuje obce, městyse a město (dále jen „obec, obce“):

1.   Bezděkov, se sídlem Obecní úřad v Bezděkově čp. 8

2.   Břasy, se sídlem Obecní úřad v Břasích čp. 350

3.   Březina, se sídlem Obecní úřad v Březině čp. 88

4.   Bujesily, se sídlem Obecní úřad v Bujesilech čp. 1

5.   Bušovice, se sídlem Obecní úřad v Bušovicích čp. 7

6.   Čilá, se sídlem Obecní úřad v Čilé čp. 6

7.   Hlohovice, se sídlem Obecní úřad v Hlohovicích čp. 80

8.   Hradiště, se sídlem Obecní úřad v Hradišti

9.   Chlum, se sídlem Obecní úřad v Chlumu čp. 55

10. Chomle, se sídlem Obecní úřad v Chomli 19

11. Kamenec, se sídlem Obecní úřad v Kamenci čp. 7

12. Kladruby, se sídlem Obecní úřad v Kladrubech čp. 10

13. Lhotka u Radnic, se sídlem Obecní úřad ve Lhotce u Radnic čp. 33

14. Liblín, se sídlem Obecní úřad v Liblíně čp. 47

15. Mlečice, se sídlem Obecní úřad v Mlečicích čp. 11

16. Němčovice, se sídlem Obecní úřad v Němčovicích čp. 37A

17. Podmokly, se sídlem Obecní úřad v Podmoklech čp. 156

18. Přívětice, se sídlem Obecní úřad v Přívěticích čp. 76

19. Radnice, se sídlem Městský úřad v Radnicích čp. 363

20. Sebečice, se sídlem Obecní úřad v Sebečicích čp. 43

21. Skomelno, se sídlem Obecní úřad ve Skomelně čp. 94

22. Smědčice, se sídlem Obecní úřad  ve Smědčicích čp. 32

23. Terešov, se sídlem Obecní úřad v Terešově čp. 108

24. Újezd u Sv. Kříže, se sídlem Obecní úřad v Újezdu u Sv. Kříže čp. 27

25. Vejvanov, se sídlem Obecní úřad ve Vejvanově čp. 47

26. Všenice, se sídlem Obecní úřad ve Všenicích čp. 13

27. Zvíkovec, se sídlem v Úřadu městyse čp. 100

 

Článek III.

Sídlo Svazku

Městský úřad Radnice, Náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice, okres Rokycany

 

Článek IV.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti jsou zejména činnosti dle § 50 odst. 1 zákona 12/2000 Sb., o obcích a dále např.: společný postup obcí Svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a Evropské unie, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území regionu, všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území a společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti.

 

Článek V.

Majetkové  poměry - příjmy Svazku

1. Majetek Svazku tvoří vstupní vklady členů, roční příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcií a aktivit svazku a výnosy z účasti Svazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.

2. Majetek Svazku je v podílovém spoluvlastnictví členů Svazku. Výše podílu se odvozuje od počtu občanů obce k 1.1. kalendářního roku a výše zaplacených příspěvků.

3. S finančními prostředky Svazku bude nakládáno na základě rozhodnutí orgánů Svazku, které s prostředky budou nakládat v souladu s těmito stanovami.

4. Výše příspěvku členských obcí do Svazku je stanovena usnesením sněmu pro následující období podle počtu občanů každé členské obce k 1. 1. kalendářního roku.

5. Členský příspěvek je splatný vždy do 31. března v daném kalendářním roce.

6. Členské obce mohou vnést do Svazku další věci za účelem činnosti Svazku.

7. Na případné ztrátě v hospodaření Svazku se podílí členové Svazku v poměru dle jednotlivých členských podílů podle odstavce 2 tohoto článku.

8. Dary darované Svazku se stávají majetkem Svazku.

 

Článek VI.

Vznik členství

1. Obce vstupují do Svazku na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o vstupu do Svazku a souhlasu se stanovami Svazku. Členství obce ve Svazku vzniká podepsáním zakladatelské smlouvy starostou obce. Nově přijatá obec se stane právoplatným členem Svazku na základě rozhodnutí nadpoloviční většinou zástupců členů Svazku přítomných na sněmu.

2. Na činnosti Svazku se mohou podílet v případě projevení zájmu i obce, které nechtějí být členy. Podmínkou je souhlasné stanovisko předsednictva, k němuž je zapotřebí nadpoloviční většina všech jeho hlasů.

 

Článek VII.

Zánik členství

1. Členství ve Svazku obcí zaniká zánikem Svazku jako právnické osoby, vystoupením ze Svazku a vyloučením ze Svazku v případě neplnění členských povinností (porušení ustanovení stanov - viz dále bod 3.) a to rozhodnutím nadpoloviční většiny zástupců členů Svazku přítomných na sněmu.

2. Členství lze ukončit dnem doručení písemného oznámení obce o vystoupení ze Svazku (jehož součástí musí být i usnesení zastupitelstva obce, které vyslovilo souhlas s ukončením členství obce ve Svazku) předsednictvu.

3. Vážnými důvody k vyloučení ze Svazku se rozumí např. odcizení majetku Svazku, poškození dobrého jména Svazku, protiprávní jednání obce vůči Svazku, neoprávněné zacházení s majetkem Svazku bez vědomí jeho orgánů apod.

4. Obec, která ukončila členství ve Svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy Svazku za závazky Svazku vzniklé v době jejího členství ve Svazku.

5. Obec, jejíž členství ve Svazku zaniklo, má právo na majetkové vypořádání postupem shodným s vypořádáním při zrušení Svazku podle článku XIX. těchto stanov.

6. Obec není zbavena povinnosti zaplatit stanovený roční příspěvek v roce, kdy ukončila členství ve Svazku.

 

Článek VIII.

Práva členů

1. Účastnit se a hlasovat prostřednictvím svého zvoleného zástupce na jednání sněmu. Každý člen Svazku má na jednání sněmu jeden hlas.

2. Předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů Svazku.

3. Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Svazku své zájmy a záměry.

4. Být pravidelně informován o aktivitách a činnostech Svazku a jejich výsledcích.

5. Navrhovat konkrétní činnosti a aktivity Svazku.

6. Využívat všech služeb Svazku.

7. Nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření Svazku a přesvědčovat se o správě majetku Svazku.

8. Účastnit se činnosti orgánů Svazku.

9. Podílet se na majetkovém prospěchu Svazku podle pravidel určených rozhodnutím sněmu.

10. Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím sněmu.

11. Volit orgány Svazku a být do těchto orgánů volen.

 

Článek IX.

Povinnosti členů

1. Dodržovat stanovy Svazku a rozhodnutí sněmu, hájit zájmy a dobré jméno Svazku, plnit přijaté úkoly.

2. Platit členské příspěvky v určené výši a termínech dle ustanovení sněmu.

3. Účastnit se jednání (zasedání) sněmu.

4. Nakládat s majetkem svazku podle rozhodnutí sněmu, chránit jej a přispívat k jeho rozmnožování.

5. Koordinovat zájmy a cíle své obce (člena svazku) se zájmy a záměry Svazku.

6. Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech Svazku.

7. Propagovat Svazek jak mezi občany členských obcí, tak i u ostatních obcí (Svazků), orgánů státní správy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů a ostatních institucí včetně zahraničních.

8. Zabezpečit plnění dalších úkolů vyplývajících z usnesení sněmu.

9. Povinnosti členských obcí Svazků mnohou být u jednotlivých činností a aktivit Svazku dále upraveny rozhodnutím sněmu.

 

Článek X.

Vztahy členů a Svazku

1. Vzájemné vztahy členských obcí a Svazku mající charakter prodeje a koupě, zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu apod., se vždy upravují písemnými smlouvami na základě příslušných právních norem.

2. Je-li členská obec vůči Svazku nebo Svazek vůči členské obci v prodlení s úhradou peněžitého závazku, má věřitel právo na úrok z prodlení podle právní úpravy.

 

Článek XI.

Orgány Svazku

Orgány Svazku jsou: Sněm, předsednictvo, předseda, místopředseda (-ové), pečovatel a kontrolní komise.

 

Článek XII.

Nejvyšší orgán Svazku

1. Nejvyšším orgánem Svazku je sněm. Tvoří jej zástupci jednotlivých členských obcí Svazku - starosta nebo místostarosta nebo zastupitel členské obce na základě plné moci.

2. Sněm je svoláván minimálně 2x ročně, svolává ho a zároveň řídí předseda. Svolává ho minimálně 14 dnů před termínem konání na návrh předsednictva.

3. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zástupců členských obcí.

4. Není-li přítomna nadpoloviční většina zástupců členských obcí Svazku, jednání sněmu předseda ukončí. Ihned po jeho ukončení svolá předseda náhradní sněm, který započne třicet minut po ukončení řádného sněmu. Náhradní sněm má nezměněný pořad jednání a je schopen usnášení bez ohledu na ustanovení odst. 3 tohoto článku.

    4a. V případě vyhlášení krizového stavu, stavu nebezpečí, nouzového stavu, apod., tedy po dobu, kdy není možné zajistit regulérní veřejné zasedání sněmu Svazku, je možné pro zajištění schválení důležitých dokumentů Svazku vyhlásit elektronické hlasování členů Svazku per rollam (tzn. rozhodnutí mimo zasedání), dále jen" per rollam".
    4b. O vyhlášení elektronického hlasování per rollam rozhoduje předseda Svazku, nebo jeho místopředsedové.

 4c. Hlasování se uskuteční prostřednictvím elektronické platformy Svazku mikroforum@nemcovice.cz, a trvá 15 dní ode dne jeho vyhlášení. Pokud na návrh usnesení členská obec nijak nereaguje, má se za to, že hlasuje proti návrhu.

  4d. Usnesení, o kterém se hlasuje per rollam, je schváleno, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členských obcí. Technicky hlasování zajišťuje pečovatel Svazku, příp. předseda, nebo jeho místopředsedové Svazku.

   4e. O výsledku hlasování bude pořízen zápis, který bude obsahovat návrh usnesení, o kterém se hlasovalo, výsledek hlasování a jmenovitou účast hlasujících. Zápis podepíše předseda, nebo jeho místopředsedové Svazku. Výsledek bude zveřejněn  na elektronické úřední desce Svazku a zároveň zaslán prostřednictvím elektronické platformy Svazku mikroforum@nemcovice.cz, všem členům Svazku.

5. Sněm rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. V případě hlasování per rollam rozhoduje nadpoloviční většina všech členů Svazku.

6. Ze sněmu se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání sněmu, prezenční listinu, program sněmu, přijatá rozhodnutí, uvedení případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu, námitky členů. Každý člen sněmu má právo na jeden výtisk zápisu.

7. Sněm si může vyhradit rozhodnutí v jakékoli otázce, týkající se činnosti Svazku.

8. Podrobnosti svého jednání upraví sněm svým jednacím řádem.

9. Jednání sněmu jsou veřejná a pozvánka na ně je vyvěšena na veřejně přístupných místech  členských obcích Svazku minimálně 7 dní před termínem jeho konání.

10. Předseda Svazku odpovídá za archivaci zápisů po celou dobu existence Svazku a po jeho zániku podle platných právních předpisů.

11. Působnost sněmu:

a) přijímá, mění a doplňuje stanovy

b) přijímá nové členy Svazku

c) vylučuje členy Svazku

d) rozhoduje o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků, příp. změně jejich výše, času a způsobu úhrady

e) volí a odvolává členy předsednictva, včetně předsedy a místopředsedy a kontroluje jejich činnost

f) volí a odvolává členy kontrolní komise

g) volí a odvolává pečovatele

h) projednává a schvaluje roční rozpočet Svazku a roční závěrečný účet Svazku a rozhoduje o použití volných finančních prostředků

i) rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku Svazku, rovněž tak o majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciuje tyto zápisy a kontroluje jejich stav

j) schvaluje jednotlivé akce a aktivity Svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich

k) rozhoduje o účasti Svazku v jiných subjektech

l) schvaluje případnou formu a výši odměn osobám, pověřeným ve Svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací

m) rozhoduje o zrušení Svazku.

 

Článek XIII.

Výkonný orgán Svazku

1. Výkonný orgán Svazku - předsednictvo Svazku (dále jen "předsednictvo"), je složen ze 7 členů - předsedy, místopředsedy (-ů) a dalších členů. Členové předsednictva jsou voleni sněmem ze zástupců členských obcí na dobu 4 let. Volba předsedy a místopředsedy (-ů) a jejich činnost je upravena v samostatných článcích stanov.

2. V čele předsednictva je předseda.

3. Člen předsednictva nesmí být zároveň členem dozorčího orgánu Svazku.

4. Jednání předsednictva jsou neveřejná a řídí se jednacím řádem předsednictva, který schvaluje sněm.

5. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

6. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů.

7. Předsednictvo zajišťuje, vede a řídí činnost svazku obcí v době mezi jednáními sněmu.

8. Předsednictvo informuje o své činnosti na každém zasedání sněmu.

9. Předsednictvo jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou nejméně 4 x ročně.

10. Předsednictvo má v působnosti zejména:

a)  svolává sněm dle potřeb, nejméně 2x ročně

b) zajišťuje plnění úkolů stanovených sněmem

c) zajišťuje materiály pro jednání sněmu, navrhuje program těchto jednání a plán práce

d) předkládá sněmu návrhy, postupy, zprávy o jednání s členskými obcemi v jednotlivých oblastech dotýkajících se zájmu obcí

e) provádí analýzu získaných poznatků, zpracovává podněty a podává sněmu návrhy na opatření

f) dává úkoly pečovateli a kontroluje jeho činnost

g) požádá-li alespoň 1/3 řádných členů Svazku o svolání jednání sněmu, je předsednictvo povinno svolat mimořádné zasedání sněmu a to v termínu do 30 dnů od doručení písemné žádosti podepsané 1/3 řádných členů Svazku

h) podává informace členům Svazku a veřejnosti o činnosti Svazku

ch) zřizuje výbory, komise a ostatní poradní a pracovní orgány Svazku

 

Článek XIV.

Předseda  Svazku

1. Předseda je statutárním orgánem Svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými sněmy a jedná navenek jeho jménem.

2. Předsedu Svazku volí sněm nadpoloviční většinou všech jeho členů na dobu čtyř let. Tento orgán jej také odvolává, přičemž k odvolání předsedy je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů.

3. Funkci předsedy může vykonávat starosta nebo místostarosta nebo zastupitel členské obce.

4. Do věcné působnosti předsedy Svazku patří:

a) svolávat sněmy a předsednictva a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jejich průběh

b) řídit a kontrolovat práci místopředsedy (-ů) a předsednictva, v jehož je čele

c) jednat jménem Svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za Svazek

d) zajišťovat vedení účetnictví Svazku

e) zajišťovat archivaci písemností Svazku

f) předkládat sněmu roční rozpočet Svazku a roční účetní závěrku a průběžně informovat o provedených opatřeních v souvislosti s předmětem činnosti Svazku, zejména o uzavřených právních vztazích s třetími osobami

g) organizovat práce při zrušení a zániku Svazku

5. Při podepisování za Svazek připojí předseda svazku své jméno vedle napsaného nebo vytištěného názvu Svazku, resp. razítka Svazku.

 

Článek XV.

Místopředseda (-ové) Svazku

1. Místopředseda (-ové) plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě pověření předsedy Svazku.

2. Místopředsedu (-y) volí sněm nadpoloviční většinou všech  jeho členů na dobu čtyř let. Tento orgán jej odvolává nadpoloviční většinou všech hlasů.

3. Funkci místopředsedy může vykonávat starosta nebo místostarosta nebo zastupitel členské obce.

4. Sněm stanoví počet místopředsedů Svazku.

 

Článek XVI.

Dozorčí orgán Svazku

1. Dozorčím orgánem Svazku je kontrolní komise (dále jen "komise")

2. Komisi tvoří tři zástupci členských obcí Svazku, které na dobu 4 let volí nadpoloviční většinou hlasů do této funkce sněm. Tento orgán je také odvolává.

3. Jednání komise jsou neveřejná.

4. Komise sleduje a kontroluje práci předsedy a místopředsedy (-ů) a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se stanovami Svazku. Z tohoto titulu má komise právo nahlížet do všech písemností Svazku a účastnit se jednání zástupců Svazku se třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena sněmu.

5. Do působnosti komise dále patří:

a) provádět kontrolu hospodaření Svazku nejméně 1x ročně při roční uzávěrce případně nezávislého auditu

b) o kontrole hospodaření Svazku podává písemnou zprávu vždy při nejbližším zasedání sněmu

c) členové komise mají právo účastnit se zasedání předsednictva s hlasem poradním

d) dohlížet na zákonnost činnosti Svazku, dodržování stanov a na hospodaření Svazku

6. Zprávy o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem Svazku obcí a s jeho finančními prostředky předkládá komise zástupcům jednotlivých obcí na sněmu, kteří ho předkládají svým jednotlivým zastupitelstvům.

 

Článek XVII.

Pečovatel

1. Pečovatel je výkonný prvek zabezpečující realizaci schválených rozvojových aktivit a současně působí jako odborný prvek v rozhodování o vhodných aktivitách a rozvojových směrech.

2. Úkoly, které plní pečovatel, mohou vycházet ze sněmu nebo jednání předsednictva, které ho zároveň kontroluje.

3. Náplň práce pečovatele je především:

a)  seznámení s existujícími projekty

b)  organizačně zajišťovat jejich naplňování

c) sledovat možnosti financování rozvoje regionu a zajišťovat prostředky na konkrétní projekty

d)  zúčastňovat se jednání sněmu a předsednictva a společných jednání svazku

e)  plnit úkoly vyplývající z jednání

f)  doporučovat vhodné rozvojové opatření a aktivity

4.  Funkce pečovatele je placenou funkcí.

5. Jménem Svazku jedná a podepisuje se pouze v případě písemného pověření předsedou. Z jeho činnosti nesmějí bez písemného pověření vyplynout žádné právní závazky pro Svazek.

 

Článek XVIII.

Změna stanov

1. Každý člen Svazku může předložit návrh na změnu stanov Svazku. O změně rozhoduje na svém jednání sněm. K přijetí usnesení o změně či doplnění stanov Svazku je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů sněmu.

2. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Za evidenci změn stanov a dodatků ke stanovám a jejich rozeslání členských obcím je odpovědný předseda Svazku.

3. Po změně nebo doplnění stanov předá předseda Svazku do 15 kalendářních dnů od schválení jedno vyhotovení zápisu ze sněmu a text stanov do registru Svazků vedeného Krajským úřadem Plzeňského kraje.

4. Do 30 kalendářních dnů od data schválení stanov doručí předseda Svazku po jednom vyhotovení všem členům Svazku.

 

Článek XIX.

Zrušení a zánik Svazku

1. Svazek se zrušuje rozhodnutím sněmu, k němuž je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů a to dnem uvedeným v rozhodnutí, nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato.

2. Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky a pohledávky Svazku přejít na právního nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda Svazku žádost ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje o výmaz Svazku z registrace Svazků.

3. Při zrušení s likvidací rozhodne sněm o jmenování likvidátora. Svazek vytvoří nezbytné podmínky pro jeho činnost.

4. Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů Svazku a zbývající majetek rozdělí mezi členy Svazku v poměru podle výše zaplacených příspěvků. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu shromáždění starostů. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži Svazku. Na základě shromážděním schválené zprávy likvidátora, podá tento návrh na výmaz Svazku z registrace ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

5. Svazek zaniká dnem výmazu z registrace Svazků Krajského úřadu Plzeňského kraje.

 

Článek XX.

Správa finančních prostředků

1. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn předseda, místopředseda a další písemně pověřené osoby.

2. K bezhotovostnímu styku se stranami zřizuje Svazek běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy, místopředsedy (-ů) a dalších pověřených osob.

3. Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda Svazku.

4. Pokud jde o finanční prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. podle zákona o rozpočtových pravidlech apod.) vede o nich Svazek samostatný účet, k němuž zřizuje podpisové právo k tomu zvlášť  pověřených osob.

 

Článek XXI.

Účetnictví

1. Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. V případě zrušení Svazku je posledním účetním obdobím část roku od 1.1 do data výmazu Svazku z registru Svazků Krajského úřadu Plzeňského kraje.

2. Za účetnictví Svazku odpovídá předseda, který je oprávněn zadat jeho vedení na náklady Svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči Svazku.

3. Součástí účetnictví podle odstavce 1 tohoto článku je též inventarizace majetku, závazků a pohledávek Svazku, účetní závěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.

4. Při zániku Svazku v průběhu účetního období je předseda odpovědný za provedení mimořádné účetní závěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků Svazku.

5. Hospodaření Svazku se řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Článek XXII.

Daňová agenda

1. Za agendu daně z příjmu Svazku a za případné další daňové agendy, související s činností Svazku, odpovídá předseda. Ten také podepisuje veškerá daňová přiznání a daňové písemnosti.

2. Zpracování přiznání k dani z příjmu (nebo jiných daňových agend) může předseda zadat na náklady Svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči Svazku.

 

Článek XXIII.                                                                                                                                                                     Kontrola Svazku členskými obcemi

1.  Předmětem kontroly Svazku členskými obcemi jsou veškeré činnosti Svazku, práce orgánů Svazku a dodržování všech ustanovení těchto stanov a příslušných právních norem.                                                                                                        2.  Ke kontrole dochází formou členství starostů (místostarostů, zastupitelů na základě plné moci) v nejvyšším orgánu Svazku.
3.  Obce spolupracují s kontrolní komisí Svazku.  Obce vyžadují od tohoto orgánu informace o kontrole hospodaření Svazku.

Článek XXIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti dnem zápisu do registru Svazků vedeného Krajským úřadem Plzeňského kraje.

2. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Svazku.

3. Stanovy jsou součástí zakládací smlouvy.

4. Zrušují se stanovy platné od 22. ledna 2009.

5.  Tyto stanovy se vydávají v jednom výtisku pro každou z členských obcí, přičemž předseda a místopředseda (-ové) Svazku obdrží rovněž po jednom výtisku.

 

Text stanov byl schválen sněmem MR dne 17. prosince 2020