Navigace

Obsah

O mikroregionu

Název: Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Radnicko
Sídlo: Městský úřad Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, PSČ 338 28
Předmět činnosti: Předmětem činnosti jsou zejména činnosti dle § 50 odst. 1 zákona 12/2000 Sb., o obcích a dále např.: společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a Evropské unie, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu, všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území a společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti.

Orgány sdružení: 
1. Nejvyšší orgán svazku - Sněm
2. Výkonný orgán svazku - Předsednictvo
3. Dozorčí orgán svazku - Kontrolní komise
IČ: 69973288

Předseda: Ing. Jan Altman, starosta města Radnic 
Místopředsedové: 

Petr Uher, starosta Městys Zvíkovec 

Ing. Mgr. Miroslav Kroc, starosta obce Břasy


Pečovatel: Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice

Předsednictvo dále tvoří:

Ing. Pavel Trepeš, starosta Obec Bujesily, Radek Aubrecht, starosta Obec Březina, Mgr. Luboš Pták, starosta Obec Bušovice, Milan Loukota, místostarosta Obec Hlohovice


Kontrolní komise: Ing. Irena Reindlová, starostka Obec Kladruby, Alena Manková, starostka Obec Újezd u Svatého Kříže, Ester Laláková, starostka Městys Liblín


Kontakty: 
Ing. Jan Altman, tel. 733 228 258 e-mail: starosta@mesto-radnice.cz
Karel Ferschmann, tel. 603 315 320, e-mail: starosta@nemcovice.cz

1 Území mikroregionu je krajinou, kde zanechali své stopy již Keltové, kteří zde měli svá hradiště a těžili zde zlato. Patří také ke starým územím novodobého osídlení. Nejstarší písemné zprávy o obcích a sídlech jsou datovány od 10. a 11. století. Osou osídlení byla v minulosti řeka Berounka, která je dodnes nejvýznamnějším fenoménem mikroregionu. U ní leží řada hradů, na zájmovém území hrad Libštejn. Novodobě bylo území významným střediskem průmyslové revoluce, kdy se na Radnicku a Břasku začátkem 19. století odvíjela v Čechách velmi významná těžba černého uhlí 2spolu s doprovodným průmyslem. V okolí Březiny to zase byla těžba železných rud. Znamení po těchto činnostech jsou v krajině patrná dodnes. Lze zde nalézt i počátky nové energie - elektřiny - ve vodní elektrárně Darová na Berounce, která od počátku 20. století pracuje dodnes. Radnicko bylo také centrem národního obrození díky osobám A.J.Puchmajera a Jana z Hvězdy. Neopomenutelná je i role majitele radnického panství, významného botanika, paleontologa a spoluzakladatele Národního muzea v Praze - Kašpara Šternberka. Dávno již ale utichl ruch průmyslu a celá oblast se postupně stala klidnou zemědělskou oblastí se zachovalými přírodními jevy, které lákají návštěvníky. Na území zasahuje chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, kraj spisovatele Oty Pavla s nepřebernými přírodními krásami. Velkou část území pokrývá přírodní park Horní Berounka, který kopíruje hluboký kaňon řeky s vodácky uznávanou cestou. Další chráněná území dokumentují vývoj neživé i živé přírody, ať již jsou to naleziště prvohorní fauny a flóry nebo chráněných živočichů a rostlin a jejich přirozeného prostředí. Malebné a kouzelné, místy však divoké území okolo řeky Berounky nese stopy původní přírody, ale i stopy po počátcích našeho průmyslu a národního obrození. Proto Vás sem chceme pozvat. Míst pro poznání je zde velké množství. V území mikroregionu jsou dobré možnosti pro ubytování (hotely, tábořiště), jsou zde kvalitní restaurace i vesnické hospůdky. Je zde velká možnost rekreačního vyžití - dvě golfová hřiště, koupání, rybaření, rozsáhlé lesy s vyhlášenými houbařskými terény. 

V průběhu jarních měsíců roku 1999 se v severní a severozápadní části okresu začal objevovat zájem obcí o společné řešení některých problémů nadobecního charakteru.
Snahou všech přípravných jednání starostů bylo jednoznačně určit okruhy problémů, které jsou pro dané území společné a k jejichž řešení by aktivity mikroregionu měly přispět. Za základní okruhy, které by bylo vhodné společně řešit, byly jmenovány především nezaměstnanost a dopravní obslužnost.
Z tohoto prvního výčtu byly po několika konzultacích všech zainteresovaných zástupců následně stanoveny společné priority pro mikroregion. Dne 17.8.1999 byl ustanoven Mikroregion Radnicko, s cílem zajistit trvalý rozvoj členských obcí.

Oblast Mikroregionu Radnicko má rozlohu 192 km2, což je 33% plochy celého okresu, s celkovým počtem ca 7300 obyvatel. S hustotou zalidnění 38 obyvatel na 1 km2 patří k nejméně zalidněným územím naší republiky. Největšími sídly mikroregionu jsou jádrové město Radnice a obec Břasy.