Navigace

Obsah

Povinné informace

Standard ISVS: povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název
  Úplný oficiální název.
Obec Hradiště

2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Obec Hradiště vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury.
Zastupitelstvo obce:
starosta Václav Chrz
místostarostka Olga Kurzová
člen zastupitelstva Ing. Jakub Dvořák
člen zastupitelstva Ing. Pavel Šubrt
člen zastupitelstva Miroslav Jérling
členka zastupitelstva Anna Jérligová
člen zastupitelstva Václav Hess

Kontrolní výbor:
předseda Václav Hes
člen Jiří Mang
člen Miroslav Jérling

Finanční výbor:
předseda Ing. Jakub Dvořák
členka Anna Jérlingová
členka Alena Chrzová

4. Kontaktní spojení
  Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.
Hradiště 36, 338 08 Zbiroh

5. Případné platby můžete poukázat:
  Bankovní spojení pro všechny v ůvahu připadajíci platby od veřejnosti.
843073339/0800

6. IČ
  Identifikační číslo organizace
IČO: 00573990

7. DIČ
  Daňové identififkační číslo
DIČ: 

8. Rozpočet
  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
 Rozpočet

9. Žádosti o informace
  Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Ústně lze podat žádost:
telefonicky na tel. č.: 604671852 (místostarostka O. Kurzová)
osobně (místostarostka O. Kurzová, Hradiště 33, 338 08)

Písemně lze podat žádost:
poštou
předáním písemné žádosti místostarostce O. Kurzové

Elektronickou poštou lze podat žádost:
zasláním písemné žádosti na 
e-mail:obec.hradiste@rokycany.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání můžete podat osobně u místostarostky O. Kurzové, starosty V. Chrze

11. Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí a to včetně vyslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Formuláře
  Název příslušného formuláře, způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

13. Návod pro řešení nejrůznejších životních situací
  Popisy postupů při řešení nejrůznějších životních situací.
Návod pro řešení nejrůznejších životních situací.

14. Nejdůležitější předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu s obcí, a to včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

1. Ústava České republiky
2. Listina základních práv a svobod
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:
- zák č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák.. č. 268/1949 Sb., o matrikách
- vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
- vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- obchodní zákon č. 513/1991 Sb.
- zákoník práce č. 65/1965 Sb.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací.

16. Výroční zpráva o poskytování informací
  Výroční zpráva podle §18 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o činnosti obce v oblasti poskytování informací a to minimálně za dva předchozí kalendářní roky.
   Název Datum

17. Seznam organizací
  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou obcí zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet obce.